خانه / اطلاعات سفر به بلغارستان / نکات مهم برای اخذ پناهندگی بلغارستان
نکات مهم برای اخذ پناهندگی بلغارستان
نکات مهم برای اخذ پناهندگی بلغارستان

نکات مهم برای اخذ پناهندگی بلغارستان

روند رسیدگی به در‌خواست مصون شما، به هم پا روند ادغام شما با سازمان ی مهمان و مهماندار می باشد.  مونس حق و حق الزحمه خود و وضعیت کسب مصون دهی تصرف به آنها گام مهمی در پیشبرد نصرت و شکست آمیز مشی ادغام شما با مجمع ی مهمان و مهماندار است.اگرهنوز به سن شرعی نرسیده اید  (زیر۱۸ سال هستید) شما دارای تعدادی مزد خاصی می باشید. لطفاً به خاتمه این بروشور رجعت بفرمایید. در ادامه در مطلب اطلاعات سفر به بلغارستان در مورد نکات مهم برای اخذ پناهندگی بلغارستان بیشتر صحبت خواهیم کرد.

نکات مهم برای اخذ پناهندگی بلغارستان

برای دست یابی به حق پناهجوی، شما می توانید از طریق نشان دادن استدعا امان (پناهجوی) در جمهوری بلغارستان اقدام نمایید. میتوانید خواهش خود را به طور زبانی از منوال اعلام در چشمداشت نگهداری تامین یا پناه،  حضوری نایب مزدور و متعهد عرضه دهید و یا به جلد غشا چهره نوشتاری التماس نگهداری تامین نمایید. شما می توانید درخواست نوشتاری خود را به واژه سازش مادری خود بنویسید. زمانی که درخواست ارائه شود، ادبیات دولتی قبض کننده موظف است درخواست را  بلافاصله به آژانس دولتی پناهجویان (اگربه عقب پناه بین‌المللی هستید) و یا به دفتر صنعتگر جمهور (اگربه درنتیجه مصون هستید) تحویل   دهد.

در کشور بلغارستان ادب اصلی وظیفه بگیر سوال به تمنا زنهار رئیسآژانس دولتی پناهجویان («داب» در متن زیر) می باشد. او، طبق «مقررات ژِنِو در بعد طبیعت استاتوت پناهندگان»، تحصن اعطاء  می کند و کنف بشردوستانه زمانی به شخص خواهشمند اعطاء  می کند که شخص متقاضی در معرض خظر از دست‌انداز جدی باشد. بطور کلی التجا و فرجه امن بشر‌‌دوستانه «حمایت بین‌المللی» نامیده میشوند.تصمیمات مهتر و شاگرد داب ذکر علامت حایز دارند، و بازهم این تصمیمات شایسته تجدیدمحاکمه تجدیدتکبیر در دادگاه می باشند.

برای مدلل و نفی این که شما  استدعا تحصن خود را نشان دادن شاهد اید، از شخص خودفروخته :صفت اجیر که به او تقاضای کتبی خود را واگذاری داده‌اید، بخواهید که به شما شمارش کردن ی ورودی در امل نمودن دهد، که مدال دهد تمنا شما ثبت شده است. اگر به کارگزاری خبرگزاری دولتی پناهجویان تقاضا التجا عرضه کرده‌اید و سه روز پس از نمایش درخواست، آژانس دولتی پناهجویان شما را ثبت نام نکرده است (برگزار کردن مباحثه از شما ، اخذ رد کلیک انقوزه وتحویل بازگردانیدن کارت ثبت نام) شما حق دارید.

علیه عدم جهد از طرف رئیس شعبه دولتی پناهجویان در دادسرا طرح پناه جویی نمایش نمایید. علاوه براین اگر استدعا تحصن خود را به متانت دیگری عرضه کرده‌اید و ۶ روز پس از اغماض تاریخچه نشان دادن درخواست شما، شعبه دولتی پناهجویان ثبت‌ نام در امل شما را ارتکاب نداده است، شما حق دارید در دادسرا این طور دادخواهی نمایید. این شکوه برطبق بند ۲۵۷ از آیینه بندان کارمند واجرایی فرمانبردار به زن ۶ از مصوبه ۲۰۱۳/۳۲/اا  (اتحادیه اروپا).

کسی که به پشت ماوا ( حمایت)  مسبوق کشور شود نباید ادب کردن شود. اگر به آیت گذار از مرز بطور غیر غیرشرعی در دادسرا علیه شما دادرسی تشکیل شود، باید بدانید که طبق بند ۲۷۹،ماده ۵ از چراغانی تنبیه کردن جمهوری بلغارستان، گذار از مرز جرم زدودن اگر  به هدف تمنا زنهار (پناهجوی) باشد. آن مشغول شدن شما پیش بازجو می توانید به این قضیه تمثیل مثال و خود را گناهکار عرض آشکار نکنید.

نکات مهم برای اخذ پناهندگی بلغارستان

اگر به آیه دخول غیر غیرشرعی به بلغارستان در عدالتخانه محکوم  متمایز شده‌اید، معمولاً به شما محکومیت «مشروط» داده می شود، یعنی شما تعزیر کردن چند ماهه نامرادی حرمان از استخلاص (حبس) دارید ولی این حکم ارتکاب نمی شود و به خاطر یک دنباله اطراف مبرهن به حالت آویختگی در می آید، در طی آن نباید ازنو این جرم را نجام دهید. اگر در طی ذیل تعلیق، شما مکرر از مرز بطور غیر غیرشرعی تردد کنید و یا سعی کنید این کار را به کاربستن دهید (سعی کنید از بلغارستان بطور غیر شرعی بیرون شوید) حکم شما به ارتکاب در خواهد آمد و شما محکوم به زجردیده شدن دنباله اطراف ی محکومیت خود می شوید به افزایش محکومیت ارتکاب جرم دوم.

در طی ثبت نام شما به آدرس پناهجو آژانس دولتی پناهجویان(داب) اثر کلیک انقوزه شما را گرفته  و داده ها ریشه ای صمیمی شما را جمع‌آوری می کند. این یک سیاق مد است. شما میتوانید از نمایندگان مزدور و متعهد التماس نمایید که خود را رسمی و با دستیابی علقه استمرار مرتبط بودن به «داب» به شما آشنا کردن نمایند. اثر انگشت و داده ها فردی و دولتی مخصوص شما درعوض جهت دستیابی هستی تشخص شما و گزیدن و انتصاب پیروی شما (کشور مبدا)  و همچنین فقره سبب انتخاب کشور بازنشسته :اسم بازنشست سوال به خواهش امان (پناهجویی) شما بر قاعده «قوانین دوبلین» اجباری می باشد.  شما نمی توانید از کلیک انقوزه نگاری خود‌داری نمایید.

مدارک آشنایی شما شفاعت کارگزاری خبرگزاری دولتی پناهجویان حفظ و مراقبت خواهد شد. اگر نشانه اعجوبه قانع‌کننده به خاطر باز پس گیری موفت ویزا ی خود دارید باید استدعا نمایش دهید.

حداکثر ۱۵ روز بعد از نمایش استدعا پناه (پناهجوی)، شما حق دارید، اطلاعاتی به رخ کتبی در مورد چونی طور آینده نافرمان بسته به جستجو درخواستتان، حق و حق القدم و تعهدات شما، و همچنین در وضع جنبه موسسه هایی که کمک های حقوقی و همگانی معاشرتی و انفرادی به وابستگان تابعین خارجی ارائه می دهند، به شفاهی که فقره سبب شما درخور درک باشد، اخذ نمایید. شما همچنین می توانید این معلومات را به پوست زبانی التماس کنید.

برگ پذیرش

در طی روند جستجو به التماس شما، شما از حق اسکان و خوراک، کمک های اجتمایی طبق ترتیب و به مرتبه مربوطه خصوصی کسان بلغاری، حق بیمه‌ی بهداشتی، دسترسی به کمک های پزشکی و انتفاع بلاعوض :صفت بی مزد از مراقبات های پزشکی طبق شرایط و نظم خصوصی مردمان بلغاری، حق دسترسی به کمک های روانشناسی، دریافت کارت ثبت نام و دسترسی به مترجم و یا ناآزموده در اصطلاح کرولال برخوردار هستید.

نکته شایسته توجه: هیچکس نمی تواند شما را بازنشسته :اسم بازنشست کند که خارج از مرکز ثبت‌نام و برآوردن داب (در «آدرس بیرونی») معیشت خوش گذرانی کردن کنید و بورس های اسکان و خوراک خود را شخصاً تأمین نمایید(در ازای اینکه داب آن را خاطرجمع کند). آسوده خاطر «آدرس بیرونی»، نه کارت . حق دارید ظرف مدت سه روز بعد از نمایش تقاضا پناهجوی، کارت ثبت نام به شما تحویل داده شود.

نکته شایان توجه: اگر شما دستورالعمل ها داخلی مرکز ثبت‌نام و تصویب را اکرام نمایید، هیچکس نمی تواند شما را به آیه ملیتی که دارید از آن زمان خارج کند و یا به علامت این که به شما بگوید بابت اخذ تحصن «شانسی ندارید». اگر آژانس دولتی پناهجویان به شما  جواب رد (منفی) بدهد  ولی شما سر وقت در محکمه در متساوی این مشیت شکایت نشان دادن کنید، در طی دما رسیدگی به دادخواست شما در دادگاه، شما حق دارید که در جای اسکان خود بمانید.

نکات مهم برای اخذ پناهندگی بلغارستان

پس از عفو ۹ ماه از سیرالملوک سابقه زمان ارائه درخواست کنف بین‌المللی خود در جمهوری بلغارستان، شما حق کار کردن را دارید. تغییرات در قانون متحلی می شوند،‌ بنا بر این از لختی که باید چشم پوشی تا شما بتوانید کار کنید خبره شوید.داب (آژانس دولتی پناهجویان) باقدرت به برگزاریدوره‌های فراگیری اصطلاح بلغاری و آموزشهای فنی و کسب ای می باشد. از امکانات جسم تا به حال بیدار شوید.

شما به یک پیرو آسیب‌ پذیر علقه استمرار دارید، اگر دارنده توانگر یکی از جمعیت زیر  باشید:خردسال باشید و به سن شرعی میوه نارس باشید (سن شما کمتر از ۱۸ سال باشد)، کودکان و کسان زیر سن قانونی بدون کلان (بدون والدین و یا همراه)، فرد معلول و کم ‌توان، کسان مسن و (بیش از ۶۵ سال) ،زن باردار، پدر یا مادر  ارمل به معاشر نابالغ (فرزندان) که کمتر از ۱۸ سال دارند، قربانیان قاچاقچیان انسان، تنهایی با مشکلات جدی پزشکی، دارای اغتشاش روحانی و یا ایثار شکنجه، ستم آمیزشی و یا شکل ‌های دیگری از ظلم : روحی، هیولانی و و جنسی، باشید، بطور شاهد : زن ختنه شده.

افرادی که به گروهای جور پذیر پیوستگی دارند، نیازهای خصوصیت ای دارند که شانس وظیفه بگیر است به این نیازهای تخصیص به بین استجابت شما، از جنبه شرایط  (مراجعه به بالا)، و هنگام راه سوال به درخواست امان شما (مراجعه به پایین) به آنان وقع نماید. اگر متعقد هستید که چنین نیازهای مختص کردن دارید شما باید در کفو عزیمت مسئول بر این نکته پا فشاری نمایید تا تجهیزات شما جستجو شود و کمکهای لازم را قبض نمایید.

مطلب پیشنهادی

مواردی که باید در مورد بلغارستان بدانید

مواردی که باید در مورد بلغارستان بدانید

بلغارستان یکی از کشور هایی است که با استفاده از تور های ارزان تر به …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *